Butryk

18 tekstów – auto­rem jest But­ryk.

Nie znasz dnia, ani godzi­ny, gdy kos­tucha przyj­dzie w odwiedziny. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 sierpnia 2016, 23:38

W szcze­rości zakłamu­jemy sa­mi siebie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 lutego 2012, 22:00

Na­wet za­padając się pod ziemie, możemy mieć grunt pod nogami. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 20 lipca 2011, 19:13

Nie każdy urodził się ak­to­rem. Dla niektórych pra­ca w po­lu to naj­większa życiowa rola. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 20 czerwca 2011, 22:36

Do­mena tchórza w związku? Łat­wiej porzu­cić mi­mo, że kocha, niż zawalczyć. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 19 czerwca 2011, 10:25

Mówi się: "kto szu­ka nie błądzi". Szu­kanie praw­dy w twoim kłam­stwie. Ja szu­kam, ty błądzisz. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 17 czerwca 2011, 10:57

Czekanie

Roz­darty przez myśli wszelakie.

W miłości zatracony
w smut­ku pogrążony.

Co wyb­rać mam?
Zos­tać z tobą?
Czy opuścić cię dziś?

Zmiany na lep­sze pot­rzeb­ne są nam.

Jed­nak żad­ne z nas
nie gar­nie się do działań.

Więc po­zos­ta­je żmud­ne czekanie.

Za­tem niech los wy­bie­rze sam. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 15 czerwca 2011, 20:50

Brzydota

W jed­nym z małych mias­teczek, pra­cował je­den z naj­lep­szych ry­sow­ników por­tretów w Pol­sce. Siedząc na ław­ce w par­ku, gdzie zwykł sie­dzieć każde­go dnia cze­kając na klien­ta, roz­myślał o obie­dzie ja­ki ma przyrządzić. [...] — czytaj całość

opowiadanie • 14 czerwca 2011, 10:20

W związku na do­miar złego zdarza się po­pełniać te sa­me, głupie błędy. Jed­nak tyl­ko sil­ne uczu­cie dru­giej oso­by spra­wia, że błędy idą w zapomnienie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 13 czerwca 2011, 00:13

Wyob­raźnia to połowa suk­ce­su w sztu­ce. Dru­ga połowa to umieć prze­lać wyob­rażenie na papier. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 12 czerwca 2011, 11:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Butryk

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

5 sierpnia 2016, 09:41wdech sko­men­to­wał tek­st Nie znasz dnia, ani [...]

5 sierpnia 2016, 09:30Badylek sko­men­to­wał tek­st Nie znasz dnia, ani [...]

4 sierpnia 2016, 23:57wdech sko­men­to­wał tek­st Nie znasz dnia, ani [...]